Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz sposób realizacji sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym HEICKO POLSKA. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Klientem. 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy heicko24.pl, dostępny pod adresem internetowym www.heicko24.pl, prowadzony jest przez heicko Polska sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, ul. de Gaulle'a 46 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000230077 o kapitale zakładowym 50000, NIP 6321882515, REGON 240037678 

§ 2 Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient - oznacza zarówno Konsumenta jak i Przedsiębiorcę korzystających z sklepu internetowego. 
 4. Sprzedawca – heicko Polska sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze przy ul. De Gaulle’a 46 kod pocztowy 41-800, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000230077 o kapitale zakładowym 50000, NIP 6321882515, REGON 240037678.
 5. Sklep - oznacza strony internetowe pod których adresami Sprzedawca prowadzi sklep internetowy.
 6. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Konsumentem i Sprzedawcą.
 7. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Przewoźnik - podmiot współpracujący z Sprzedawcą w zakresie dostawy produktów.
 9. Produkt - oznacza oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu towar mogący być przedmiotem umowy.
 10. Dostawca - oznacza podmiot dostarczający towaru do sklepu internetowego w celu ich dystrybucji przez Sprzedawcę.
 11. Rejestracja - oznacza dokonanie przez Klienta, zgodnie z niniejszym regulaminem czynności faktycznych mających na celu utworzenie Konta w ramach witryny internetowej sklepu.
 12. Konto - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel dostępny w ramach witryny internetowej sklepu, dostępny po dokonaniu rejestracji zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 41-800 Zabrze, ul. De Gaulle’a 46
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sprzedaz@heicko.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 615 13 20
 4. Z Sprzedawcą porozumiewać można się za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Kontakt telefoniczny z Sprzedawcą możliwy jest w dni robocze w godzinach od 8 do 16. 

 

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetowa,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,

 

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu bądź zostanie indywidualnie ustalona z Klientem.

 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres email oraz nr telefonu kontaktowego. W przypadku gdy dokonuje się rejestracji osoby prawnej, spółki, jednostki organizacyjnej niebędąca osobą prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - wymagane są: NIP, nazwa firmy, adres email, adres rejestrowy oraz adres dostawy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska,
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem heicko polska.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 i 8 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,
  4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 8. W przypadku niedostępności towaru, a co za tym idzie konieczności sprowadzenia produktu od Dostawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo określenia odmiennego niż wskazany w sklepie terminu dostawy Produktu.
 9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub osoby przez niego wskazanej, osobistego odbioru Produktu przez Konsumenta lub osobę przez niego upoważnioną. 
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres określony w § 1 niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Newsletter
  2. Prowadzenie Konta
  3. Zamieszczanie ocen i opinii
 2. Usługa Newsletter polega na dostarczaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail informacji dotyczących aktualnej oferty handlowej i promocyjnej Sprzedawcy. Usługa jest świadczona na rzecz każdego Klienta który dokonał zamówienia usługi poprzez wypełnienie odpowiedniego pola, dostępnego w ramach Sklepu.
 3. Usługa prowadzenia konta polega na zapewnieniu Klientowi dostępu do Konta.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3
 5. Usługa zamieszczania ocen i opinii polega na zapewnieniu Klientowi możliwości dokonywania oceny Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w skali 1-5 (ocena) oraz publikowaniu wypowiedzi dotyczących tychże Produktów po podaniu imienia i nazwiska (opinia). 
 6. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 7. Korzystając z usługi zamieszczania opinii Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści,
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w niniejszym paragrafie, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie,
 8. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w niniejszym paragrafie, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Klienta bez uprzedzenia w każdym momencie, w przypadku stwierdzenia zachowań naruszających niniejszy regulamin, prawo, dobre obyczaje oraz interesy Sprzedawcy.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest heicko Polska sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, ul. de Gaulle'a 46 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000230077 o kapitale zakładowym 50000, NIP 6321882515, REGON 240037678, dalej "Administrator".
 2. Dane osobowe przekazywane są przez Klienta dobrowolnie poprzez:
  1. Składanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży
  2. Rejestracje Konta Klienta
  3. Realizację usług określonych w § 12
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Umowy Sprzedaży, oraz podjęcia czynności bezpośrednio zmierzających do realizacji, a także do celów świadczenia usług określonych w § 12 niniejszego regulaminu.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, wyrażonej w toku zawierania Umowy Sprzedaży bądź to w momencie rejestracji Konta. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta na podstawie oświadczenia woli złożonego przez Klienta Sprzedawcy.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, uzupełnienia oraz poprawy.
 7. Klient może żądać usunięcia swoich danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy lub niemożnością założenia Konta. 

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn,  w tym m. in.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy rozstrzyga sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dostępności artykułów, cenach artykułów, cenach dostawy, dostosowania zamówienia do dostępnych ilości.
 7. W przypadku jakichkolwiek pomyłek, błędów wynikających z błędu oprogramowania lub błędu człowieka, ingerencji osób trzecich w system oprogramowania lub innych przypadkach niewynikających z woli sprzedawcy, sprzedawca może anulować zamówienie bez jakichkolwiek konsekwencji.
 8. Sprzedawca może anulować każde zamówienie jednak musi poinformować o tym fakcie konsumenta.

 1. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

Ulubione produkty naszych klientów
Produkty których wysoką jakość potwierdzają kolejne zakupy
Podpora montażowa 110x180 (1 szt.)
Podpora montażowa 110x180 (1 szt.)
18,44 zł
opakowanie
Grot TX30, 30-25 (1 szt.)
Grot TX30, 30-25 (1 szt.)
3,31 zł
opakowanie
Grot do automatu, PH2-45, M5 (1 szt.)
Grot do automatu, PH2-45, M5 (1 szt.)
15,90 zł
opakowanie
Grot Phillips zredukowany, 2-25, PH2 (1 szt.)
Grot Phillips zredukowany, 2-25, PH2 (1 szt.)
1,53 zł
opakowanie
 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl